Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EOM DESIGN BV


I. ALGEMENE BEPALINGEN

 

1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Algemene Voorwaarden

De algemene bepalingen in hoofdstuk I, alsmede de bijzondere bepalingen vermeld in de hoofdstukken II en III.

 

b) EOM Design

EOM DESIGN B.V., alsmede ieder andere nu of in de toekomst aan EOM Design B.V. gelieerde onderneming, mits deze onderneming deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart.

 

c) Klant

Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie EOM Design een Overeenkomst aangaat, danwel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie EOM Design een aanbieding doet of jegens wie EOM Design enige (rechts)handeling verricht.

 

d) Overeenkomst

Iedere overeenkomst die tussen EOM Design en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, daaronder mede begrepen opdrachten (onder meer tot reparatie, ver- en/of bewerking, koop en levering, verhuur van Producten en zichtzendingen).

 

e) Producten

Alle zaken (waaronder het Beeldmateriaal) en aanverwante werkzaamheden die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

 

f) Beeldmateriaal

Materiaal van de Klant afkomstig en/of door EOM Design bij de Producten gebruikt, gecreëerd, bewerkt of aan EOM Design ter bewerking of voor input- en output diensten ter hand gesteld, waaronder dia's, prints, andere beelddragers en/of ander (beeld)materiaal.

 

1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen van EOM Design en de Klant.

1.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door EOM Design zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden of bedingen van de Klant wordt door EOM Design uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

2.1 Offertes gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

2.2 Een Overeenkomst tussen EOM Design en de Klant komt slechts tot stand indien en voor zover EOM Design deze schriftelijk heeft bevestigd c.q. een order schriftelijk heeft aanvaard, of door EOM Design uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven.

2.3 Alle opgaven door EOM Design van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. EOM Design kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, digitale of analoge proeven, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.

2.4 Indien de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van EOM Design of van de monsters, digitale of analoge proeven, tekeningen of modellen dat de Klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3 Prijzen

3.1 De verkopen, ver- en bewerkingen, verhuur en reparaties geschieden door EOM Design tegen de prijzen, vermeld in de door EOM Design uitgegeven prijslijsten, zoals deze op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst gelden.

3.2 Indien EOM Design geen prijslijst ter zake heeft uitgegeven gelden de prijzen genoemd in de schriftelijke orderbevestiging van EOM Design, danwel bij gebreke daarvan, de prijzen genoemd in haar offerte.

3.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Indien deze wijzigen na het sluiten van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering, heeft EOM Design het recht de daaruit voortvloeiende kosten zonder voorafgaande aankondiging aan de Klant door te berekenen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- of buitenland, kosten tengevolge van de invoering van nieuwe dergelijke tarieven, leges, heffingen of belastingen, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen, prijzen van grond- en hulpstoffen en overige door derden aan EOM Design berekende prijzen.

3.4 EOM Design heeft het recht bij facturen met een factuurbedrag van minder dan EUR 50,-- (excl. BTW.) de Klant ter zake van administratiekosten EUR 5,-- in rekening te brengen.

4 Afleveringstermijn

4.1 De afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan EOM Design verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door EOM Design zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, zal de Klant nimmer het recht geven op enige schadevergoeding of op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst.

4.2 De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, danwel, indien dit later is, op de dag van ontvangst door EOM Design van de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens en materialen, en/of op de dag dat EOM Design een eventueel overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.

4.3 EOM Design heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

5 Risico, vervoer en aflevering

5.1 Aflevering van de Producten geschiedt franco af vestiging van EOM Design. Bij aflevering gaat het risico over op de Klant.

5.2 EOM Design zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het tijdstip van aflevering.

5.3 EOM Design kan op verzoek van de Klant het vervoer van de Producten verzorgen. Het vervoer geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de Klant. EOM Design betracht bij de keuze van de vervoerder de nodige zorg, maar kan niet instaan voor de wijze en het tijdstip van uitvoering van het vervoer. De Klant verklaart zich bij voorbaat akkoord met de daarvoor in rekening te brengen prijs. De vervoerskosten worden separaat in de factuur van EOM Design vermeld. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van EOM Design beperkt tot de omvang van het regresrecht van EOM Design op de vervoerder.

5.4 Neemt de Klant de Producten niet of niet-tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. EOM Design is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

5.5 Producten die de Klant aan EOM Design heeft afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking, anders dan bedoeld in artikel 9.4, blijven ook gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van de Klant.

6 Betaling

6.1 Betalingen dienen bij aflevering contant, via pinbetaling of middels een door EOM Design geaccepteerde creditcard te geschieden, danwel via overmaking op een door EOM Design aan te wijzen bankrekening met dien verstande dat in dit laatste geval betaling door EOM Design dient te zijn ontvangen alvorens er wordt afgeleverd.

6.2 Indien de Klant een op rekeningfaciliteit bij EOM Design heeft zal de Klant de hem in rekening gebrachte bedragen binnen dertig dagen na factuurdatum op één van de in artikel 6.1 aangegeven wijzen, aan EOM Design betalen.

6.3 Alle aan de Klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Klant is niet bevoegd tot verrekening of opschorting.

6.4 Indien op enig moment bij EOM Design gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, heeft EOM Design het recht, alvorens (verder) te presteren, van de Klant te eisen dat vooruitbetaling van een deel van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die EOM Design, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van EOM Design.

6.5 Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van EOM Design op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6.6 De Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3 %.

6.7 Indien de Klant jegens EOM Design in verzuim is, is hij verplicht EOM Design de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de Klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 100,-- te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6.8 Indien EOM Design, nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de Klant richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 6.5, 6.6 en 6.7.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de aan de Klant afgeleverde Producten gaat pas op deze over nadat de Klant al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan EOM Design is verschuldigd of zal worden (daaronder begrepen onder meer de koopprijs, inclusief de ingevolge de Algemene Voorwaarden eventueel verschuldigde rente en kosten) volledig heeft voldaan.

7.2 Vóórdat de eigendom van de Producten op de Klant is overgegaan is de Klant niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. De Klant is in dat geval slechts bevoegd de Producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.

7.3 Indien en zolang EOM Design eigenaar van de Producten is, zal de Klant EOM Design onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal de Klant EOM Design op EOM Design's eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan EOM Design eigenaar is, zich bevinden. Indien de Klant de Producten aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht de Klant zich op eerste verzoek van EOM Design alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van EOM Design op alle vorderingen van de Klant op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van EOM Design uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

7.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van EOM Design. De Klant staat ervoor in dat een beslag op de Producten met bekwame spoed wordt opgeheven.

8 Inspectie en klachten

8.1 De Klant is verplicht de Producten bij aflevering, dan wel indien het transport door EOM Design wordt geregeld bij aankomst van de Producten bij de Klant, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Voldoen de Producten bij deze visuele controle aan hetgeen terzake is overeengekomen, dan worden de Producten aanvaard.

8.2 Indien het geleverde diensten (w.o. Beeldmateriaal) betreft worden nadien geen klachten meer (over de gebrekkige uitvoering daarvan) in behandeling genomen. In alle andere gevallen moeten klachten ontstaan na aanvaarding als bedoeld in artikel 8.1. uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk aan EOM Design worden gemeld, met dien verstande dat gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, onmiddellijk na constatering, doch in ieder geval binnen één maand na aanvaarding van de Producten schriftelijk aan EOM Design moeten worden gemeld.

8.3 Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of de installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

8.4 De Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door EOM Design in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

8.5 Indien:

- de Klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, en/of

- de Producten niet normaal en zorgvuldig zijn of worden gebruikt en niet alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften, opgenomen in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, danwel in het garantiebewijs, stipt en volledig zijn of worden nagekomen, en/of

- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EOM Design enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de Producten zijn of worden verricht c.q. aangebracht,

wordt de klacht niet (verder) in behandeling genomen en heeft de Klant geen aanspraken terzake.

8.6 Het staat de Klant niet vrij de Producten te retourneren, voordat EOM Design daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor EOM Design.

8.7 Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijk Product dat deel uitmaakt van een uit meer Producten bestaande levering geven de Klant nimmer het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

8.8 Indien de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor EOM Design voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 9.4. omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 9.

9 Garantie

9.1 EOM Design staat er jegens de Klant voor in dat de Producten bij aflevering beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen.

9.2 Indien EOM Design Producten aan de Klant aflevert, die EOM Design van haar toeleverancier heeft verkregen, dan geldt ten opzichte van de Klant de garantie waarop EOM Design jegens haar toeleverancier aanspraak kan maken. EOM Design is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Klant gehouden.

9.3 Bij ver- of bewerking staat EOM Design niet in voor de kleurechtheid en de houdbaarheid van de door haar gebruikte materialen.

9.4 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft EOM Design de keus hetzij de ondeugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten, hetzij, tegen retournering van ondeugdelijk gebleken Producten, de koopprijs te restitueren c.q. het te factureren bedrag te crediteren, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is EOM Design ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 EOM Design is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

10.2 EOM Design is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de Klant of een derde ter zake van (het gebruik van) de Producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

10.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van EOM Design te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs, respectievelijk de kosten van reparatie, de ver- of bewerking van het Product ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. In geval van het onbruikbaar worden van door EOM Design ter ver- en/of bewerking aangenomen Beeldmateriaal is de aansprakelijkheid van EOM Design in ieder geval beperkt tot vergoeding van de waarde van het onbelicht materiaal.

10.4 Het bepaalde in voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van EOM Design op grond van Titel 3, afdeling 3, Boek 6 BW (productenaansprakelijkheid).

10.5 EOM Design zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld door EOM Design of van haar leidinggevend personeel.

10.6 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van EOM Design of van haar leidinggevend personeel, zal de Klant EOM Design vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten c.q. verband houdende met door de Klant aan EOM Design verstrekte materialen of gegevens, die door of vanwege de Klant voor de uitvoering van enige order aan EOM Design zijn verstrekt, en zal de Klant EOM Design alle schade vergoeden die EOM Design lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. EOM Design heeft bovendien het recht om in geval van een aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten verband houdende met door de Klant aan EOM Design ter uitvoering van een Overeenkomst verstrekte materialen of gegevens waaronder Beeldmateriaal, de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk te staken, onverminderd het bepaalde in artikel 11.4. EOM Design stelt de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte.

11 Beeldmateriaal

11.1 EOM Design verkrijgt door middel van de opdracht van de Klant het recht om Beeldmateriaal ten behoeve van de Producten te vermenigvuldigen. De Klant draagt de mogelijke kosten voor deze vermenigvuldigingen, indien deze verschuldigd zouden zijn uit hoofde van rechten van derden.

11.2 EOM Design verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot het Beeldmateriaal, tenzij EOM Design enig Beeldmateriaal ten behoeve van de Klant heeft gemaakt of bewerkt in de zin van de Auteurswet 1912.

11.3 EOM Design kan het Beeldmateriaal op verzoek en/of ten behoeve van de Klant gedurende, of na afloop van de geleverde diensten opslaan en/of bewaren.

11.4 Het risico ter zake van (het transport van) het Beeldmateriaal berust te allen tijde bij de Klant. Indien het Beeldmateriaal door EOM Design wordt beschadigd of verloren gaat, zal EOM Design het beschadigde of verloren gegane materiaal vervangen door gelijkwaardig ongebruikt opslagmedia. EOM Design is voor het overige in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan aan of in verband met (het gebruik van) het Beeldmateriaal.

12 Intellectuele eigendom

12.1 De Klant verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.

12.2 Het is de Klant niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

12.3 In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden, kan EOM Design zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

12.4 De Klant zal EOM Design onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In alle gevallen zal de Klant EOM Design zijn medewerking verlenen. In geval van een aanspraak met betrekking tot de Producten is alleen EOM Design bevoegd daartegen mede namens de Klant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De Klant zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In geval van een aanspraak met betrekking tot het Beeldmateriaal is EOM Design bovendien gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om haar positie veilig te stellen.

12.5 EOM Design is niet aansprakelijk voor schade die de Klant of derden terzake van een (vermeende) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom op het Beeldmateriaal mocht(en) lijden. De Klant vrijwaart EOM Design tegen alle aanspraken van derden terzake.

13 Geheimhouding

13.1 EOM Design zal maatregelen nemen om zo goed mogelijk geheimhouding te verzekeren van alle aan haar door de Klant ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen benodigd voor de verkoop, ver- en bewerkingen, verhuur en reparaties van de Producten.

13.2 EOM Design zal deze gegevens en inlichtingen niet zonder toestemming van de Klant aan derden kenbaar maken. EOM Design zal redelijke aanwijzingen van de Klant omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.

14 Overmacht

14.1 Indien EOM Design door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

14.2 Indien de overmachttoestand één maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

14.3 In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding.

14.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van EOM Design onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van EOM Design kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door EOM Design of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

14.5 EOM Design zal de Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

15 Verzuim/ontbinding

15.1 Bij verzuim van de Klant is EOM Design bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding daarvan.

15.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Klant, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij EOM Design binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen. Alle vorderingen van EOM Design op de Klant zullen onmiddellijk en in het geheel opeisbaar zijn.

15.3 Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van EOM Design op grond van de wet of de Overeenkomst.

15.4 In de in artikelen 15.1 en 15.2 genoemde gevallen is EOM Design gerechtigd de Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen EOM Design en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de Klant te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. De Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde EOM Design in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

16 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

16.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voorzover niet anders door wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat EOM Design het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Klant aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ HUUR/VERHUUR

Naast de algemene bepalingen in hoofdstuk I zijn voor wat betreft de huur en verhuur van Producten tevens de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing. Indien deze bijzondere bepalingen afwijken van de algemene bepalingen, prevaleren de bijzondere bepalingen.

17 Huurperiode

17.1 De Producten worden verhuurd voor een periode van minimaal één dag.

17.2 De huurperiode gaat in op de eerste huurdag 's morgens om 09.00 uur en eindigt om 17.30 uur op de laatste huurdag. Wanneer de Klant de Producten op de eerste huurdag later dan 09.00 uur afhaalt en/of op de laatste huurdag eerder dan 17.30 uur retourneert, is hij in beide gevallen de huurprijs voor een volle dag verschuldigd.

17.3 Na voorafgaande afspraak kunnen de Producten, met uitzondering van het weekend, worden afgehaald tussen 17.00 en 17.30 uur op de dag voorafgaande aan de eerste huurdag en/of worden geretourneerd vóór 09.30 uur op de dag volgend op de laatste huurdag, zonder dat extra kosten zijn verschuldigd.

18 Huurprijs/verzekering

18.1 De huurprijs wordt berekend volgens door EOM Design op het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst gehanteerde tarief.

18.2 De Klant is verplicht de Producten gedurende de huurperiode ten behoeve van EOM Design tegen verlies, diefstal en beschadiging te verzekeren en verzekerd te houden. Op verzoek van EOM Design dient de Klant hiervan bewijs te overleggen.

18.3 De Klant heeft de mogelijkheid om via EOM Design een verzekering af te sluiten. De kosten daarvan komen voor rekening van de Klant.

19 Betaling huurprijs en borgsom

19.1 Tot zekerheid voor al hetgeen de Klant aan EOM Design, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden, dient de Klant aan EOM Design een borgsom te voldoen die het tienvoudige van de daghuurprijs van de Producten bedraagt.

19.2 De borgsom dient bij het afhalen van de Producten in wettig betaalmiddel te worden voldaan (contant, via pinbetaling of door middel van een door EOM Design geaccepteerde creditcard). Bij het retourneren van de Producten wordt de borgsom, met inachtneming van artikel 19.3, verrekend met de huurprijs.

19.3 EOM Design heeft het recht om al hetgeen de Klant uit welke hoofde ook, al dan niet opeisbaar aan haar verschuldigd mocht zijn of worden, met de borgsom te verrekenen.

19.4 Indien de Klant een op rekeningfaciliteit bij EOM Design heeft, is geen borgsom verschuldigd en dient de betaling van de huurprijs binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden.

20 Afhalen en retourneren van de Producten

20.1 Indien de Klant de Producten door een derde laat afhalen, dient deze een door de Klant ondertekende machtiging over te leggen, waaruit zijn bevoegdheid om de Klant te vertegenwoordigen blijkt. Elke Klant c.q. zijn gemachtigde dient zich bij het afhalen van de Producten door middel van een paspoort of rijbewijs te legitimeren.

20.2 De Producten dienen te worden geretourneerd op hetzelfde adres waar deze werden afgehaald.

21 Vertraagde retournering

21.1 De Klant is door het enkele feit van niet-tijdige retournering in verzuim. In dat geval is de Klant aan EOM Design een vergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs, die met betrekking tot de Producten verschuldigd zou zijn geweest over de periode vanaf het einde van de overeengekomen huurperiode tot en met de dag waarop de Producten worden geretourneerd, vermeerderd met een opslag van 50 %.

21.2 Indien na het einde van de huurperiode dertig dagen zijn verstreken zonder dat de Klant de Producten aan EOM Design heeft geretourneerd, is de Klant naast de in artikel 21.1 opgenomen vergoeding, de nieuwwaarde van vervangende apparatuur aan EOM Design verschuldigd.

21.3 Hetgeen is bepaald in de artikelen 21.1 en 21.2 doet niet af aan de mogelijkheid voor EOM Design om daarnaast schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

22 Gebruik van de Producten

22.1 De Klant is verplicht de Producten zorgvuldig te bewaren en te behandelen en de Producten slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.

22.2 Het is de Klant niet toegestaan de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

23 Inspectie

De Klant dient de Producten te inspecteren alvorens deze in gebruik te nemen. Indien de Producten niet naar behoren functioneren, zal EOM Design, voor zover mogelijk, vervangende Producten aan de Klant ter beschikking te stellen.

24 Schade/verlies

24.1 Indien de Producten of onderdelen daarvan tijdens de huurperiode door toedoen van de Klant worden beschadigd of defect raken, zullen de reparatiekosten tegen de normaal door EOM Design gehanteerde reparatietarieven aan de Klant in rekening worden gebracht.

24.2 Indien de Producten of onderdelen daarvan door toedoen van de Klant onherstelbaar worden beschadigd of geheel verloren gaan, is de Klant aan EOM Design een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van vervangende Producten verschuldigd. Dit doet niet af aan EOM Design's overige rechten op schadevergoeding.

24.3 Indien de Producten vervuild worden geretourneerd, heeft EOM Design het recht de Producten op kosten van de Klant te laten schoonmaken.

25 Annulering

Indien een reservering van Producten wordt geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode is 50 % van de huurprijs verschuldigd.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ REPARATIE

Naast de algemene bepalingen zijn voor wat betreft de reparatiewerkzaamheden, anders dan bedoeld in artikel 9.4, tevens de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing. Indien de bijzondere bepalingen afwijken van de algemene bepalingen prevaleren de bijzondere bepalingen.

26 Reparatiekosten

26.1 Indien de reparatiekosten minder dan EUR 75,- (excl. BTW) bedragen wordt de reparatie zonder voorafgaande prijsopgave uitgevoerd.

26.2 Indien de Klant na opgave van de begrote reparatiekosten afziet van de reparatie is hij onderzoekskosten en, indien EOM Design het vervoer heeft verzorgd, vrachtkosten verschuldigd.

27 Garantie

EOM Design geeft een garantie voor de duur van drie maanden op de deugdelijkheid van de door haar technische dienst uitgevoerde reparaties.

28 Afhalen

28.1 Wanneer de Producten ter reparatie worden afgegeven, wordt door EOM Design aan de Klant een opdrachtbon verstrekt.

28.2 Bij afgifte van de Producten wordt aan de Klant een afhaaldatum meegedeeld.

28.3 De Producten dienen op de afhaaldatum en tegen overlegging van de opdrachtbon te worden afgehaald.

28.4 De Klant machtigt EOM Design om na het verstrijken van drie maanden na de afhaaldatum de niet afgehaalde Producten op een door EOM Design te bepalen wijze en tegen door haar te bepalen condities aan derden te verkopen en te leveren. De opbrengst zal door EOM Design, na aftrek van de door de Klant verschuldigde reparatie- en/of onderzoekskosten en eventuele vrachtkosten, gedurende een periode van twaalf maanden na de afhaaldatum zonder rentevergoeding ter beschikking van de Klant worden gehouden.

28.5 De Klant heeft geen aanspraak meer op de opbrengst als in het vorige lid omschreven, alsmede geen (overige) vorderingsrechten meer op EOM Design ter zake van de Producten indien door hem niet binnen de hierboven gestelde termijn over de opbrengst wordt beschikt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34336153, ten name van EOM Design B.V., Basisweg 45, 1043 AN Amsterdam

Copyright Burhan Ozbilici
© Burhan Ozbilici

World Press Photo heeft Eyes On Media uitgekozen om de productie van alle tentoonstellingen wereldwijd te verzorgen.
Voor EOM is het een leuke uitdaging, en een eer, om deze omvangrijke expositie in meervoud te mogen produceren.

Lees meer...