Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Photo Art & Design Center BV


I. ALGEMENE BEPALINGEN

 

1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Algemene Voorwaarden

De algemene bepalingen in hoofdstuk I, alsmede de bijzondere bepalingen vermeld in de hoofdstukken II en III.

 

b) Photo Art & Design Center

Photo Art & Design Center B.V., alsmede ieder andere nu of in de toekomst aan Photo Art & Design Center B.V. gelieerde onderneming, mits deze onderneming deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart.

 

c) Klant

Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Photo Art & Design Center een Overeenkomst aangaat, danwel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Photo Art & Design Center een aanbieding doet of jegens wie Photo Art & Design Center enige (rechts)handeling verricht.

 

d) Overeenkomst

Iedere overeenkomst die tussen Photo Art & Design Center en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, daaronder mede begrepen opdrachten (onder meer tot reparatie, ver- en/of bewerking, koop en levering, verhuur van Producten en zichtzendingen).

 

e) Producten

Alle zaken (waaronder het Beeldmateriaal) en aanverwante werkzaamheden die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

 

f) Beeldmateriaal

Materiaal van de Klant afkomstig en/of door Photo Art & Design Center bij de Producten gebruikt, gecreëerd, bewerkt of aan Photo Art & Design Center ter bewerking of voor input- en output diensten ter hand gesteld, waaronder dia's, prints, andere beelddragers en/of ander (beeld)materiaal.

 

1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen van Photo Art & Design Center en de Klant.

1.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Photo Art & Design Center zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden of bedingen van de Klant wordt door Photo Art & Design Center uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

2.1 Offertes gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

2.2 Een Overeenkomst tussen Photo Art & Design Center en de Klant komt slechts tot stand indien en voor zover Photo Art & Design Center deze schriftelijk heeft bevestigd c.q. een order schriftelijk heeft aanvaard, of door Photo Art & Design Center uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven.

2.3 Alle opgaven door Photo Art & Design Center van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Photo Art & Design Center kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, digitale of analoge proeven, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.

2.4 Indien de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van Photo Art & Design Center of van de monsters, digitale of analoge proeven, tekeningen of modellen dat de Klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3 Prijzen

3.1 De verkopen, ver- en bewerkingen, verhuur en reparaties geschieden door Photo Art & Design Center tegen de prijzen, vermeld in de door Photo Art & Design Center uitgegeven prijslijsten, zoals deze op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst gelden.

3.2 Indien Photo Art & Design Center geen prijslijst ter zake heeft uitgegeven gelden de prijzen genoemd in de schriftelijke orderbevestiging van Photo Art & Design Center, danwel bij gebreke daarvan, de prijzen genoemd in haar offerte.

3.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Indien deze wijzigen na het sluiten van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering, heeft Photo Art & Design Center het recht de daaruit voortvloeiende kosten zonder voorafgaande aankondiging aan de Klant door te berekenen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- of buitenland, kosten tengevolge van de invoering van nieuwe dergelijke tarieven, leges, heffingen of belastingen, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen, prijzen van grond- en hulpstoffen en overige door derden aan Photo Art & Design Center berekende prijzen.

3.4 Photo Art & Design Center heeft het recht bij facturen met een factuurbedrag van minder dan EUR 50,-- (excl. BTW.) de Klant ter zake van administratiekosten EUR 5,-- in rekening te brengen.

4 Afleveringstermijn

4.1 De afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Photo Art & Design Center verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Photo Art & Design Center zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, zal de Klant nimmer het recht geven op enige schadevergoeding of op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst.

4.2 De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, danwel, indien dit later is, op de dag van ontvangst door Photo Art & Design Center van de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens en materialen, en/of op de dag dat Photo Art & Design Center een eventueel overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.

4.3 Photo Art & Design Center heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

5 Risico, vervoer en aflevering

5.1 Aflevering van de Producten geschiedt franco af vestiging van Photo Art & Design Center. Bij aflevering gaat het risico over op de Klant.

5.2 Photo Art & Design Center zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het tijdstip van aflevering.

5.3 Photo Art & Design Center kan op verzoek van de Klant het vervoer van de Producten verzorgen. Het vervoer geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de Klant. Photo Art & Design Center betracht bij de keuze van de vervoerder de nodige zorg, maar kan niet instaan voor de wijze en het tijdstip van uitvoering van het vervoer. De Klant verklaart zich bij voorbaat akkoord met de daarvoor in rekening te brengen prijs. De vervoerskosten worden separaat in de factuur van Photo Art & Design Center vermeld. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Photo Art & Design Center beperkt tot de omvang van het regresrecht van Photo Art & Design Center op de vervoerder.

5.4 Neemt de Klant de Producten niet of niet-tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Photo Art & Design Center is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

5.5 Producten die de Klant aan Photo Art & Design Center heeft afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking, anders dan bedoeld in artikel 9.4, blijven ook gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van de Klant.

6 Betaling

6.1 Betalingen dienen bij aflevering contant, via pinbetaling of middels een door Photo Art & Design Center geaccepteerde creditcard te geschieden, danwel via overmaking op een door Photo Art & Design Center aan te wijzen bankrekening met dien verstande dat in dit laatste geval betaling door Photo Art & Design Center dient te zijn ontvangen alvorens er wordt afgeleverd.

6.2 Indien de Klant een op rekeningfaciliteit bij Photo Art & Design Center heeft zal de Klant de hem in rekening gebrachte bedragen binnen dertig dagen na factuurdatum op één van de in artikel 6.1 aangegeven wijzen, aan Photo Art & Design Center betalen.

6.3 Alle aan de Klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Klant is niet bevoegd tot verrekening of opschorting.

6.4 Indien op enig moment bij Photo Art & Design Center gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, heeft Photo Art & Design Center het recht, alvorens (verder) te presteren, van de Klant te eisen dat vooruitbetaling van een deel van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Photo Art & Design Center, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Photo Art & Design Center.

6.5 Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Photo Art & Design Center op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6.6 De Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3 %.

6.7 Indien de Klant jegens Photo Art & Design Center in verzuim is, is hij verplicht Photo Art & Design Center de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de Klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 100,-- te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6.8 Indien Photo Art & Design Center, nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de Klant richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 6.5, 6.6 en 6.7.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de aan de Klant afgeleverde Producten gaat pas op deze over nadat de Klant al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan Photo Art & Design Center is verschuldigd of zal worden (daaronder begrepen onder meer de koopprijs, inclusief de ingevolge de Algemene Voorwaarden eventueel verschuldigde rente en kosten) volledig heeft voldaan.

7.2 Vóórdat de eigendom van de Producten op de Klant is overgegaan is de Klant niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. De Klant is in dat geval slechts bevoegd de Producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.

7.3 Indien en zolang Photo Art & Design Center eigenaar van de Producten is, zal de Klant Photo Art & Design Center onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal de Klant Photo Art & Design Center op Photo Art & Design Center's eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Photo Art & Design Center eigenaar is, zich bevinden. Indien de Klant de Producten aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht de Klant zich op eerste verzoek van Photo Art & Design Center alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Photo Art & Design Center op alle vorderingen van de Klant op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Photo Art & Design Center uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

7.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van Photo Art & Design Center. De Klant staat ervoor in dat een beslag op de Producten met bekwame spoed wordt opgeheven.

8 Inspectie en klachten

8.1 De Klant is verplicht de Producten bij aflevering, dan wel indien het transport door Photo Art & Design Center wordt geregeld bij aankomst van de Producten bij de Klant, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Voldoen de Producten bij deze visuele controle aan hetgeen terzake is overeengekomen, dan worden de Producten aanvaard.

8.2 Indien het geleverde diensten (w.o. Beeldmateriaal) betreft worden nadien geen klachten meer (over de gebrekkige uitvoering daarvan) in behandeling genomen. In alle andere gevallen moeten klachten ontstaan na aanvaarding als bedoeld in artikel 8.1. uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk aan Photo Art & Design Center worden gemeld, met dien verstande dat gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, onmiddellijk na constatering, doch in ieder geval binnen één maand na aanvaarding van de Producten schriftelijk aan Photo Art & Design Center moeten worden gemeld.

8.3 Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of de installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

8.4 De Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Photo Art & Design Center in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

8.5 Indien:

- de Klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, en/of

- de Producten niet normaal en zorgvuldig zijn of worden gebruikt en niet alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften, opgenomen in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, danwel in het garantiebewijs, stipt en volledig zijn of worden nagekomen, en/of

- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Photo Art & Design Center enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de Producten zijn of worden verricht c.q. aangebracht,

wordt de klacht niet (verder) in behandeling genomen en heeft de Klant geen aanspraken terzake.

8.6 Het staat de Klant niet vrij de Producten te retourneren, voordat Photo Art & Design Center daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Photo Art & Design Center.

8.7 Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijk Product dat deel uitmaakt van een uit meer Producten bestaande levering geven de Klant nimmer het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

8.8 Indien de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Photo Art & Design Center voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 9.4. omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 9.

9 Garantie

9.1 Photo Art & Design Center staat er jegens de Klant voor in dat de Producten bij aflevering beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen.

9.2 Indien Photo Art & Design Center Producten aan de Klant aflevert, die Photo Art & Design Center van haar toeleverancier heeft verkregen, dan geldt ten opzichte van de Klant de garantie waarop Photo Art & Design Center jegens haar toeleverancier aanspraak kan maken. Photo Art & Design Center is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Klant gehouden.

9.3 Bij ver- of bewerking staat Photo Art & Design Center niet in voor de kleurechtheid en de houdbaarheid van de door haar gebruikte materialen.

9.4 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft Photo Art & Design Center de keus hetzij de ondeugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten, hetzij, tegen retournering van ondeugdelijk gebleken Producten, de koopprijs te restitueren c.q. het te factureren bedrag te crediteren, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Photo Art & Design Center ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Photo Art & Design Center is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

10.2 Photo Art & Design Center is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de Klant of een derde ter zake van (het gebruik van) de Producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

10.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Photo Art & Design Center te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs, respectievelijk de kosten van reparatie, de ver- of bewerking van het Product ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. In geval van het onbruikbaar worden van door Photo Art & Design Center ter ver- en/of bewerking aangenomen Beeldmateriaal is de aansprakelijkheid van Photo Art & Design Center in ieder geval beperkt tot vergoeding van de waarde van het onbelicht materiaal.

10.4 Het bepaalde in voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Photo Art & Design Center op grond van Titel 3, afdeling 3, Boek 6 BW (productenaansprakelijkheid).

10.5 Photo Art & Design Center zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld door Photo Art & Design Center of van haar leidinggevend personeel.

10.6 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Photo Art & Design Center of van haar leidinggevend personeel, zal de Klant Photo Art & Design Center vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten c.q. verband houdende met door de Klant aan Photo Art & Design Center verstrekte materialen of gegevens, die door of vanwege de Klant voor de uitvoering van enige order aan Photo Art & Design Center zijn verstrekt, en zal de Klant Photo Art & Design Center alle schade vergoeden die Photo Art & Design Center lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. Photo Art & Design Center heeft bovendien het recht om in geval van een aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten verband houdende met door de Klant aan Photo Art & Design Center ter uitvoering van een Overeenkomst verstrekte materialen of gegevens waaronder Beeldmateriaal, de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk te staken, onverminderd het bepaalde in artikel 11.4. Photo Art & Design Center stelt de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte.

11 Beeldmateriaal

11.1 Photo Art & Design Center verkrijgt door middel van de opdracht van de Klant het recht om Beeldmateriaal ten behoeve van de Producten te vermenigvuldigen. De Klant draagt de mogelijke kosten voor deze vermenigvuldigingen, indien deze verschuldigd zouden zijn uit hoofde van rechten van derden.

11.2 Photo Art & Design Center verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot het Beeldmateriaal, tenzij Photo Art & Design Center enig Beeldmateriaal ten behoeve van de Klant heeft gemaakt of bewerkt in de zin van de Auteurswet 1912.

11.3 Photo Art & Design Center kan het Beeldmateriaal op verzoek en/of ten behoeve van de Klant gedurende, of na afloop van de geleverde diensten opslaan en/of bewaren.

11.4 Het risico ter zake van (het transport van) het Beeldmateriaal berust te allen tijde bij de Klant. Indien het Beeldmateriaal door Photo Art & Design Center wordt beschadigd of verloren gaat, zal Photo Art & Design Center het beschadigde of verloren gegane materiaal vervangen door gelijkwaardig ongebruikt opslagmedia. Photo Art & Design Center is voor het overige in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan aan of in verband met (het gebruik van) het Beeldmateriaal.

12 Intellectuele eigendom

12.1 De Klant verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.

12.2 Het is de Klant niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

12.3 In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden, kan Photo Art & Design Center zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

12.4 De Klant zal Photo Art & Design Center onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In alle gevallen zal de Klant Photo Art & Design Center zijn medewerking verlenen. In geval van een aanspraak met betrekking tot de Producten is alleen Photo Art & Design Center bevoegd daartegen mede namens de Klant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De Klant zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In geval van een aanspraak met betrekking tot het Beeldmateriaal is Photo Art & Design Center bovendien gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om haar positie veilig te stellen.

12.5 Photo Art & Design Center is niet aansprakelijk voor schade die de Klant of derden terzake van een (vermeende) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom op het Beeldmateriaal mocht(en) lijden. De Klant vrijwaart Photo Art & Design Center tegen alle aanspraken van derden terzake.

13 Geheimhouding

13.1 Photo Art & Design Center zal maatregelen nemen om zo goed mogelijk geheimhouding te verzekeren van alle aan haar door de Klant ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen benodigd voor de verkoop, ver- en bewerkingen, verhuur en reparaties van de Producten.

13.2 Photo Art & Design Center zal deze gegevens en inlichtingen niet zonder toestemming van de Klant aan derden kenbaar maken. Photo Art & Design Center zal redelijke aanwijzingen van de Klant omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.

14 Overmacht

14.1 Indien Photo Art & Design Center door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

14.2 Indien de overmachttoestand één maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

14.3 In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding.

14.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Photo Art & Design Center onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Photo Art & Design Center kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Photo Art & Design Center of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

14.5 Photo Art & Design Center zal de Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

15 Verzuim/ontbinding

15.1 Bij verzuim van de Klant is Photo Art & Design Center bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding daarvan.

15.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Klant, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Photo Art & Design Center binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen. Alle vorderingen van Photo Art & Design Center op de Klant zullen onmiddellijk en in het geheel opeisbaar zijn.

15.3 Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Photo Art & Design Center op grond van de wet of de Overeenkomst.

15.4 In de in artikelen 15.1 en 15.2 genoemde gevallen is Photo Art & Design Center gerechtigd de Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Photo Art & Design Center en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de Klant te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. De Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Photo Art & Design Center in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

16 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

16.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voorzover niet anders door wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Photo Art & Design Center het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Klant aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ HUUR/VERHUUR

Naast de algemene bepalingen in hoofdstuk I zijn voor wat betreft de huur en verhuur van Producten tevens de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing. Indien deze bijzondere bepalingen afwijken van de algemene bepalingen, prevaleren de bijzondere bepalingen.

17 Huurperiode

17.1 De Producten worden verhuurd voor een periode van minimaal één dag.

17.2 De huurperiode gaat in op de eerste huurdag 's morgens om 09.00 uur en eindigt om 17.30 uur op de laatste huurdag. Wanneer de Klant de Producten op de eerste huurdag later dan 09.00 uur afhaalt en/of op de laatste huurdag eerder dan 17.30 uur retourneert, is hij in beide gevallen de huurprijs voor een volle dag verschuldigd.

17.3 Na voorafgaande afspraak kunnen de Producten, met uitzondering van het weekend, worden afgehaald tussen 17.00 en 17.30 uur op de dag voorafgaande aan de eerste huurdag en/of worden geretourneerd vóór 09.30 uur op de dag volgend op de laatste huurdag, zonder dat extra kosten zijn verschuldigd.

18 Huurprijs/verzekering

18.1 De huurprijs wordt berekend volgens door Photo Art & Design Center op het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst gehanteerde tarief.

18.2 De Klant is verplicht de Producten gedurende de huurperiode ten behoeve van Photo Art & Design Center tegen verlies, diefstal en beschadiging te verzekeren en verzekerd te houden. Op verzoek van Photo Art & Design Center dient de Klant hiervan bewijs te overleggen.

18.3 De Klant heeft de mogelijkheid om via Photo Art & Design Center een verzekering af te sluiten. De kosten daarvan komen voor rekening van de Klant.

19 Betaling huurprijs en borgsom

19.1 Tot zekerheid voor al hetgeen de Klant aan Photo Art & Design Center, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden, dient de Klant aan Photo Art & Design Center een borgsom te voldoen die het tienvoudige van de daghuurprijs van de Producten bedraagt.

19.2 De borgsom dient bij het afhalen van de Producten in wettig betaalmiddel te worden voldaan (contant, via pinbetaling of door middel van een door Photo Art & Design Center geaccepteerde creditcard). Bij het retourneren van de Producten wordt de borgsom, met inachtneming van artikel 19.3, verrekend met de huurprijs.

19.3 Photo Art & Design Center heeft het recht om al hetgeen de Klant uit welke hoofde ook, al dan niet opeisbaar aan haar verschuldigd mocht zijn of worden, met de borgsom te verrekenen.

19.4 Indien de Klant een op rekeningfaciliteit bij Photo Art & Design Center heeft, is geen borgsom verschuldigd en dient de betaling van de huurprijs binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden.

20 Afhalen en retourneren van de Producten

20.1 Indien de Klant de Producten door een derde laat afhalen, dient deze een door de Klant ondertekende machtiging over te leggen, waaruit zijn bevoegdheid om de Klant te vertegenwoordigen blijkt. Elke Klant c.q. zijn gemachtigde dient zich bij het afhalen van de Producten door middel van een paspoort of rijbewijs te legitimeren.

20.2 De Producten dienen te worden geretourneerd op hetzelfde adres waar deze werden afgehaald.

21 Vertraagde retournering

21.1 De Klant is door het enkele feit van niet-tijdige retournering in verzuim. In dat geval is de Klant aan Photo Art & Design Center een vergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs, die met betrekking tot de Producten verschuldigd zou zijn geweest over de periode vanaf het einde van de overeengekomen huurperiode tot en met de dag waarop de Producten worden geretourneerd, vermeerderd met een opslag van 50 %.

21.2 Indien na het einde van de huurperiode dertig dagen zijn verstreken zonder dat de Klant de Producten aan Photo Art & Design Center heeft geretourneerd, is de Klant naast de in artikel 21.1 opgenomen vergoeding, de nieuwwaarde van vervangende apparatuur aan Photo Art & Design Center verschuldigd.

21.3 Hetgeen is bepaald in de artikelen 21.1 en 21.2 doet niet af aan de mogelijkheid voor Photo Art & Design Center om daarnaast schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

22 Gebruik van de Producten

22.1 De Klant is verplicht de Producten zorgvuldig te bewaren en te behandelen en de Producten slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.

22.2 Het is de Klant niet toegestaan de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

23 Inspectie

De Klant dient de Producten te inspecteren alvorens deze in gebruik te nemen. Indien de Producten niet naar behoren functioneren, zal Photo Art & Design Center, voor zover mogelijk, vervangende Producten aan de Klant ter beschikking te stellen.

24 Schade/verlies

24.1 Indien de Producten of onderdelen daarvan tijdens de huurperiode door toedoen van de Klant worden beschadigd of defect raken, zullen de reparatiekosten tegen de normaal door Photo Art & Design Center gehanteerde reparatietarieven aan de Klant in rekening worden gebracht.

24.2 Indien de Producten of onderdelen daarvan door toedoen van de Klant onherstelbaar worden beschadigd of geheel verloren gaan, is de Klant aan Photo Art & Design Center een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van vervangende Producten verschuldigd. Dit doet niet af aan Photo Art & Design Center's overige rechten op schadevergoeding.

24.3 Indien de Producten vervuild worden geretourneerd, heeft Photo Art & Design Center het recht de Producten op kosten van de Klant te laten schoonmaken.

25 Annulering

Indien een reservering van Producten wordt geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode is 50 % van de huurprijs verschuldigd.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ REPARATIE

Naast de algemene bepalingen zijn voor wat betreft de reparatiewerkzaamheden, anders dan bedoeld in artikel 9.4, tevens de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing. Indien de bijzondere bepalingen afwijken van de algemene bepalingen prevaleren de bijzondere bepalingen.

26 Reparatiekosten

26.1 Indien de reparatiekosten minder dan EUR 75,- (excl. BTW) bedragen wordt de reparatie zonder voorafgaande prijsopgave uitgevoerd.

26.2 Indien de Klant na opgave van de begrote reparatiekosten afziet van de reparatie is hij onderzoekskosten en, indien Photo Art & Design Center het vervoer heeft verzorgd, vrachtkosten verschuldigd.

27 Garantie

Photo Art & Design Center geeft een garantie voor de duur van drie maanden op de deugdelijkheid van de door haar technische dienst uitgevoerde reparaties.

28 Afhalen

28.1 Wanneer de Producten ter reparatie worden afgegeven, wordt door Photo Art & Design Center aan de Klant een opdrachtbon verstrekt.

28.2 Bij afgifte van de Producten wordt aan de Klant een afhaaldatum meegedeeld.

28.3 De Producten dienen op de afhaaldatum en tegen overlegging van de opdrachtbon te worden afgehaald.

28.4 De Klant machtigt Photo Art & Design Center om na het verstrijken van drie maanden na de afhaaldatum de niet afgehaalde Producten op een door Photo Art & Design Center te bepalen wijze en tegen door haar te bepalen condities aan derden te verkopen en te leveren. De opbrengst zal door Photo Art & Design Center, na aftrek van de door de Klant verschuldigde reparatie- en/of onderzoekskosten en eventuele vrachtkosten, gedurende een periode van twaalf maanden na de afhaaldatum zonder rentevergoeding ter beschikking van de Klant worden gehouden.

28.5 De Klant heeft geen aanspraak meer op de opbrengst als in het vorige lid omschreven, alsmede geen (overige) vorderingsrechten meer op Photo Art & Design Center ter zake van de Producten indien door hem niet binnen de hierboven gestelde termijn over de opbrengst wordt beschikt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70277974, ten name van Photo Art & Design Center B.V., Basisweg 45, 1043 AN Amsterdam.

BTW nr: NL858231670B01

Copyright Burhan Ozbilici
© Burhan Ozbilici

World Press Photo heeft Eyes On Media uitgekozen om de productie van alle tentoonstellingen wereldwijd te verzorgen.
Voor EOM is het een leuke uitdaging, en een eer, om deze omvangrijke expositie in meervoud te mogen produceren.

Lees meer...